ANUNT CONCURS OCUPARE - DIRECTIA JUDETEANA CULTURA GIURGIU

Referitor:AnunÅ£ privind condiÅ£iile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcÅ£iilor publice de execuÅ£ie din cadrul DirecÅ£iei JudeÅ£ene pentru Cultură Giurgiu 1. FuncÅ£iile publice de execuÅ£ie vacante pentru care DirecÅ£ia Judeteana pentru Cultură Giurgiu organizează concurs, în condiÅ£iile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcÅ£ionarilor publici, Republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare ÅŸi a  Hotărâre nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ÅŸi dezvoltarea carierei funcÅ£ionarilor publici, sunt următoarele: -  Consilier, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Patrimoniul cultural naÅ£ional mobil ÅŸi imaterial; -    Consilier, clasa I, gradul profesional asistent, Compartimentul cultură, management, resurse umane. 2. CondiÅ£iile de desfăşurare a concursului: a) Concursul este organizat de DirecÅ£ia Judeteana pentru Cultură Giurgiu, cu sediul în mun. Giurgiu, str. Livezilor, nr. 3,  jud. Giurgiu; b)      Dosarele se vor depune până la 29.11.2016, orele 16.00 la sediul instituÅ£iei organizatoare din str. Livezilor, nr. 3, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu. RelaÅ£ii suplimentare pot fi obÅ£inute la telefon 0246 / 230015, fax 0246 / 230014 sau e-mail: [email protected] , [email protected] . c)     Concursul va fi organizat pentru funcÅ£iile publice de execuÅ£ie - Consilier, clasa I, gradul profesional superior ÅŸi Consilier, clasa I, gradul profesional asistent ÅŸi va avea loc în data de 7 decembrie 2016, astfel: - proba scrisă va fi susÅ£inută în data de 7 decembrie 2016, ora 10.00, - interviul se va susÅ£ine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susÅ£inerii probei scrise conform art. 56, coroborat cu art. 60, alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ÅŸi dezvoltarea carierei funcÅ£ionarilor publici, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ambele probe fiind susÅ£inute la sediul instituÅ£iei organizatoare. 3. CondiÅ£iile de participare la concurs: a) ÃŽn vederea participării la concurs, candidaÅ£ii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiÅ£iile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcÅ£ionarilor publici, Republicată, publicată în M.Of. , Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, cu modificările ÅŸi completările ulterioare: Ø are cetăţenia română ÅŸi domiciliul în România; Ø cunoaÅŸte limba română, scris ÅŸi vorbit; Ø are vârsta de minimum 18 ani împliniÅ£i; Ø are capacitate deplină de exerciÅ£iu; Ø are o stare de sănătate corespunzătoare funcÅ£iei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; Ø îndeplineÅŸte condiÅ£iile de studii prevăzute de lege pentru funcÅ£ia publică; Ø îndeplineÅŸte condiÅ£iile specifice pentru ocuparea funcÅ£iei publice; Ø nu a fost condamnată pentru săvârÅŸirea unei infracÅ£iuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiÅ£iei, de fals ori a unor fapte de corupÅ£ie sau a unei infracÅ£iuni săvârÅŸite cu intenÅ£ie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcÅ£iei publice, cu excepÅ£ia situaÅ£iei în care a intervenit reabilitarea; Ø nu a fost destituită dintr-o funcÅ£ie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; Ø nu a desfăşurat activitate de poliÅ£ie politică, astfel cum este definită prin lege. b)   CondiÅ£iile specifice de participare la concurs sunt următoarele: Ûž pentru funcÅ£ia publică de execuÅ£ie de Consilier, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Patrimoniul cultural naÅ£ional mobil ÅŸi imaterial: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ÅŸtiinÅ£e umaniste ÅŸi arte, ramura de ÅŸtiinţă: istorie, istoria artei; - cunoÅŸtinÅ£e operare PC (Microsoft Office, baze de date) - nivel mediu; - vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcÅ£iei publice: 9 ani. Ûž pentru funcÅ£ia publică de execuÅ£ie de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent, Compartimentul cultură, management, resurse umane: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea umanistă -  filologie, ÅŸtiinÅ£e juridice, ÅŸtiinÅ£e administrative (administraÅ£ie publică, administraÅ£ie europeană, asistenţă managerială ÅŸi secretariat), ÅŸtiinÅ£e ale comunicării. - cunoÅŸtinÅ£e operare PC (Microsoft Office, baze de date) - nivel mediu; - cunoaÅŸterea unei limbi străine de circulaÅ£ie internaÅ£ională – nivel mediu; - vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcÅ£iei publice: 1 ani. 4.  Dosarele pentru înscrierea la concurs trebuie să conÅ£ină următoarele documente: § copia actului de identitate; § formularul de înscriere (se va ridica de la sediul instituÅ£iei organizatoare); § copiile diplomelor de studii ÅŸi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; § copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea  în muncă ÅŸi, după caz, în specialitatea studiilor superioare; § cazierul judiciar; § adeverinÅ£a care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; § copia fiÅŸei de evaluare a performanÅ£elor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă; § declaraÅ£ia pe proprie răspundere sau adeverinÅ£a care să ateste că nu a  desfăşurat  activităţi de poliÅ£ie politică. Copiile de pe actele solicitate la dosar se prezintă însoÅ£ite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Formularul de înscriere se pune la dispoziÅ£ie candidaÅ£ilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituÅ£iei publice organizatoare a concursului.


Citește articolul complet pe Saptamana Giurgiuveana

Alte știri din Saptamana Giurgiuveana