Ziare pe orase din judetul Teleorman

» Teleorman» Alexandria» Branceni» Rosiorii de Vede» Turnu Magurele» Videle» Zimnicea
Teleorman

Reviste din Teleorman

Nu am gasit nici o revista din acest judet

Agentii din Teleorman

Nu am gasit nici o agentie de presa din acest judet

Ultimele stiri din Teleorman

ZiareAZ.ro va recomanda:
» InfoTeleorman

Ziarul "InfoTeleorman"


»

Prim?ria ora?ului Zimnicea organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea func?iei publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Proiecte cu finan?are intern? ?i interna?ional? din aparatul de specialitate al Primarulu. Concursul de recrutare se organizeaz? la sediul Primariei ora?ului Zimnicea, din strada Giurgiu, nr.1 ?i con?ine trei probe: selec?ia dosarelor de participare, proba scris? în data de 03.09.2015 – ora 09.00 ?i proba interviului în data de 07.09.2015 – ora 14.00. Dosarele se pot depune la secretarul comisiei de concurs pân? la data de 24.08.2015, orele 16.00 ?i vor con?ine urm?toarele documente: a) formularul de înscriere; b) copia actului de identitate; c) copiile diplomelor de studii ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri; d) copia carnetului de munc? sau, dup? caz, o adeverin?? care s? ateste vechimea în munc?, respectiv în specialitatea studiilor necesare ocup?rii func?iei publice; e) cazierul judiciar; f) adeverin?a care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare, eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate; g) declara?ia pe propria r?spundere sau adeverin?a care s? ateste c? nu a desf??urat activit??i de poli?ie politic?. Condi?iile de participare la concurs se aprob? prin dispozi?ie a Primarului ora?ului Zimnicea ?i sunt urm?toarele: Condi?ii generale:  cet??enie român? ?i domiciliul în România; cunoa?terea limbii române, scris ?i vorbit; vârsta de minimum 18 ani împlini?i; capacitate deplin? de exerci?iu; stare de s?n?tate corespunz?toare func?iei publice pentru care candideaz?, atestat? pe baz? de examen medical de specialitate; nu a fost condamnat? pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni contra umanit??ii, contra statului sau contra autorit??ii, de serviciu sau în leg?tur? cu serviciul, care împiedic? înf?ptuirea justi?iei, de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni s?vâr?ite cu inten?ie, care ar face-o incompatibil? cu exercitarea func?iei publice, cu excep?ia situa?iei în care a intervenit reabilitarea; nu a fost destituit? dintr-o func?ie public? sau nu i-a încetat contractul individual de munc? pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; nu a desf??urat activitate de poli?ie politic?, astfel cum este definit? prin lege. Condi?ii specifice: -studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent?  în domeniul economic/ administra?ie public?, cuno?tinte PC – nivel mediu. Bibliografia stabilit? se afi?eaz? la sediul Prim?riei ora?ului Zimnicea ?i pe site-ul institu?iei www.orasulzimnicea.ro. Rela?ii suplimentare se pot ob?ine la sediul Prim?riei ora?ului Zimnicea, Serviciu Resurse Umane, secretariat ?i arhiva, telefon 0247366431.


» Adolescent lovit pe trecerea de pietoni, la Zimnicea
» La Zimnicea a fost inaugurată cea mai modernă piață de peÈ™te din Teleorman
» Vremea bună face posibilă reluarea lucrărilor de modernizare la Zimnicea

Ziarul "Gazeta de Teleorman"


Ultimele stiri din ziarul Gazeta de Teleorman le puteti viziona accesand site-ul publicatiei.

Ziarul "Teleorman Online"


Ultimele stiri din ziarul Teleorman Online le puteti viziona accesand site-ul publicatiei.

Ziarul "Teleormanul"


Ultimele stiri din ziarul Teleormanul le puteti viziona accesand site-ul publicatiei.